Enable telnet on Cisco router

Changing the enable or telnet password on cisco pix or asa
November 30, 2010
enable SSH on Cisco router
December 13, 2010